Loading...


常務會董 / 選任會董 /團體會董名錄

選任會董 - 姜宜道先生

 

主要職務
太平再保險有限公司副董事長及行政總裁
公 職
澳門特別行政區經濟發展委員會委員

 

澳門特別行政區財政儲備諮詢委員會委員

 

澳門特別行政區金融管理局諮詢委員會委員

 

澳門保險公會會長

 

澳門中國企業協會副會長